PL   EN

Raport bieżący nr 45/2015

Data publikacji: 2015-08-03

STARHEDGE SA – informacja o uchwałach podjętych w dniu 30 lipca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło w dniu 30 lipca 2015 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 30 lipca 2015 roku obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego rozpoczęcie miało miejsce w dniu 30 czerwca 2015 roku, zostały zakończone w wyniku omówienia wszystkich zagadnień przewidzianych porządkiem obrad.

Ponadto Zarząd informuje o odwołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku ze składu Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Mike Carlin, równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku powołało nowego członka Rady Nadzorczej Starhedge S.A. w osobie Pana Tomasza Dobień.

Pan Tomasz Dobień – posiada wykształcenie średnie (technik meblarstwa). Od roku 1995 roku z jest wspólnikiem jak i osobą zarządzającą spółką zajmującą się produkcją mebli oraz wyrobów z drewna, która posiada stabilną pozycję rynkową oraz stałych odbiorców w kraju i zagranicą. Od 2014 roku Pan Tomasz Dobień pełni funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Kępińskiego, gdzie swoimi działaniami wspiera i reprezentuje lokalnych przedsiębiorców w kontaktach z administracją oraz kontrahentami handlowymi. Przygotowuje i przeprowadza transakcje związane z zawieraniem umów grupowych dla przedsiębiorców w zakresie dostaw energii jak i zakupów, zmniejszając tym samym koszty działalności lokalnych przedsiębiorców i przyczyniając się do wzrostu ich efektywności. Posiada szerokie doświadczenie merytoryczne w zakresie pozyskiwania środków z dotacji unijnych.

Pan Tomasz Dobień, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej.

W tym miejscu w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 34/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku Zarząd prezentuje notę biograficzną dotyczącą Członka Rady Nadzorczej Starhedge S.A. powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku w osobie Pana Mariana Bolesława Litwinowicz.

Pan Marian Bolesław Litwinowicz – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek Prawo i Administracja. Od początku związany zawodowo z administracją państwową. Pełnił szereg specjalistycznych funkcji w tym: Sekretarza Komisji Sejmowej, Doradcy Głównego Inspektora Pracy, Zastępcy Dyrektora Działu Prawnego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

W ramach Korpusu Służby Cywilnej Doradca Wicepremiera w Urzędzie Rady Ministrów od 1981 roku do 1987 a następnie Radca Wiceprezesa Rady Ministrów.

W latach 1981-1985 ekspert w zespole Biurza Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej. W latach 1995-1997 w czteroosobowych gronie ekspertów brał czynny udział w przygotowaniu i wdrożeniu reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu.

W latach 1997-2006 w Departamencie Ekonomicznym – w zapleczu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, przygotowywał opinie legislacyjne i merytoryczne związane z przekształceniami własnościowymi (restrukturyzacje i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa). Od szeregu lat jest niezależnym doradcą w obszarze spółek prawa handlowego oraz organizacji i zarządzania strukturami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Uczestnik szeregu szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa i administracji. Posiada uprawnienia do wykonywania i kierowania procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Marian Litwinowicz zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej.

Zarząd dziękuje odwołanemu Członkowi Rady Nadzorczej Starhedge S.A. za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku §5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

informacja_o_uchwalach_podjetych_30072015_