PL   EN

Raport bieżący nr 39/2015

Data publikacji: 2015-07-08

STARHEDGE S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 czerwca 2015 rokuSTARHEDGE S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z artykułem 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji obecnych na ZWZA:

1 616 500 sztuk (z czego 575 500 realizujących aktywnie prawa głosu podczas WZA w dniu 30 czerwca 2015 roku)

Liczba wszystkich akcji: 5 587 403 sztuk

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku:

1. Family Fund Sp. z o.o. SKA – 558 500 akcji uprawniających do 558 500 głosów, co stanowiło 34,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 9,996% ogólnej liczby głosów.