PL   EN

Raport bieżący: nr 28/2015

Data publikacji: 2015-06-23

Temat: Otrzymanie dokumentów skutkujących ostatecznym nabyciem znaczącego pakietu udziałów w holdingu deweloperskim w Sofii.

Spółka STARHEDGE S.A. (“Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym przez Zarząd Umowy Notarialnej (dalej: “Umowa”), skutkującej definitywnym nabyciem 50 procent udziałów w spółce działającej pod firmą KIS INVEST OOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria) dalej zwanej “KIS INVEST”, stanowiących 50% kapitału zakładowego i wszystkich głosów w spółce. Decyzja o znaczącym zaangażowaniu w podmiot KIS INVEST podyktowana została zakończeniem sprzedaży wszystkich powierzchni w nieruchomości budowanej przez spółkę celową KIS INVEST 1 OOD (w której dotychczas Emitent posiadał 50% udziałów, a które na podstawie Notarialnej Umowy zbycia udziałów STARHEDGE SA zbył na rzecz KIS INVEST OOD). Inwestycja zrealizowana przez spółkę celową KIS INVEST 1 obejmowała wybudowanie apartamentowca o powierzchni 5.000 m2 w dzielnicy uznawanej obecnie za najlepiej rozwijającą się w Sofii oraz prognozach świadczących o wzmożonym popycie w kolejnych latach ze strony nabywców nieruchomości mieszkaniowych na terenie Sofii w szczególności w ww. rejonie stolicy Bułgarii. W związku z zawarciem Umowy, na chwilę obecną Emitentowi przysługuje prawo do udziałów w 5 spółkach celowych z siedzibą w Sofii, w których KIS INVEST posiada 70-100% udziałów, a które są oddelegowane do prowadzenia projektów deweloperskich – mieszkaniowych na terenie stolicy Bułgarii posiadając działki z pozwoleniami na budowę oraz zatwierdzone projekty architektoniczne:

• KIS INVEST 1 OOD, KIS INVEST 2 OOD, KIS INVEST 3 OOD z siedzibą w Sofii;

• KIS INVEST 4 OOD w organizacji, KIS INVEST 5 OOD w organizacji z siedzibą w Sofii;

Wyżej wymienione podmioty, w których pośrednio poprzez zawarcie Umowy, Emitent nabył znaczące udziały, są w trakcie realizacji lub przygotowań do rozpoczęcia realizacji, łącznie 5 inwestycji mieszkaniowych, o łącznej powierzchni przeznaczonej do sprzedaży wynoszącej 13.000 m2.

Cena transakcyjna nabycia 50% udziałów w holdingu KIS INVEST wyniosła 7.730.00,00 zł (słownie złotych: siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy). Jej wartość stanowi pochodna zdyskontowanych przychodów i zysków w okresie 1,5 – 2 lat do kiedy zakładane jest zbycie wszystkich wybudowanych powierzchni mieszkaniowych z jednoczesnym uwzględnieniem w tej cenie poziomu zysku na zaangażowanym przez Emitenta kapitale minimum 8 procent w skali roku wynikającego z założeń w tym zakresie przyjętej strategii inwestycyjnej STARHEDGE na lata 2015-2016.

Wartość nabytych udziałów po odjęciu zysku na kapitale 8 procent w skali roku uwzględnia wyłącznie czyste zyski na poziomie 4,5 – 4,7 mln EURO, jakie w 50 procentach przypadną Emitentowi ze sprzedaży wszystkich lokali przez 5 spółek celowych holdingu KIS INVEST w cenach za 1m2 powierzchni mieszkalnej na poziomie obowiązującym obecnie oraz w pierwszej zrealizowanej inwestycji (KIS INVEST 1) bez uwzględnienia zarówno możliwości wzrostu cen w okresie najbliższych 2 lat jak również bez potencjału i zdolności do realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych oraz komercyjnych/rekreacyjnych w kolejnych latach przez KIS INVEST, w których Emitent upatruje dalsze zyski i dynamiczny rozwój prowadzonych inwestycji nieruchomościowych, gdyż szereg lokalizacji posiadających ww. potencjał stanowi dalszy proces akwizycji holdingu.

Zarząd Emitenta informuje, iż zawarcie ww. Umów możliwe było dzięki pozytywnej weryfikacji przez rynek popytu na powstające obiekty mieszkalne budowane przez KIS INVEST w ostatnich latach jak również odwrócenie się wieloletniego (2008-2014) trendu spadkowego cen mieszkań na terenie stolicy Bułgarii na przestrzeni ostatniego roku kształtując obecnie stabilny poziom z tendencją sukcesywnego wzrostu pozwalający na osiągnięcie satysfakcjonujących zysków w przyszłych latach.

Ponadto Emitent będzie na bieżącą informować o postępach realizacji poszczególnych projektów budowanych przez podmioty zależne od KIS INVEST celem utrzymania przejrzystej komunikacji z rynkiem kapitałowym oraz akcjonariuszami STARHEDGE i pozostałymi uczestnikami/podmiotami, których akcje i inne instrumenty finansowe występują w obrocie publicznym.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki znajdują się zdjęcia realizowanych inwestycji deweloperskich w Sofii, a szczegółowe informacje i materiały związane z poszczególnymi projektami znajdują się na stronie internetowej www.kisinvest.com – podmiotu będącego przedmiotem wyżej opisanej akwizycji.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.