PL   EN

Raport bieżący nr 54/2015

Data publikacji: 2015-12-23

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 22 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po przerwie ogłoszonej w dniu 14 grudnia 2015 podjęło w dniu 22 grudnia 2015 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnik Akcjonariusza zgłosił wniosek o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 05 stycznia 2016 roku do godziny 18:00.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w takim zakresie i Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, którego wznowienie nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1 (XVII piętro).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwaly22.12.2015g17.00