PL   EN

Raport bieżący nr 7/2016

Data publikacji: 2016-01-14

STARHEDGE SA informacja o odstąpieniu od podjęcia Uchwał w dniu 13 stycznia 2016 roku (godzina 18:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odstąpiło od podjęcia Uchwał z przyjętego porządku obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 13 stycznia 2016 roku obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego rozpoczęcie miało miejsce w dniu 14 grudnia 2015 roku (godzina12:30), zostały zakończone.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku §5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.