PL   EN

Raport bieżący nr 47/2015

Data publikacji: 2015-11-12

STARHEDGE SA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku – przesunięcie terminu.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku wskazanego w raporcie bieżących nr 2/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku.

Nowy termin przekazania Raportu za III kwartał 2015 roku został wyznaczony na dzień 16 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.