PL   EN

Aktualności

31/12/2014

  • Wycena Akcji G-Energy

Zarząd Spółki informuje iż w związku ze znacznym spadkiem notowań akcji Spółki publicznej G-Energy S.A. w ostatnim kwartale 2014r. Zarząd rozważa podjęcie decyzji o dokonaniu wyceny posiadanych w portfelu Spółki akcji podmiotu G.Energy na dzień 31.12.2014r. Ostateczne informacje w przedmiotowej sprawie Zarząd przekaże w formie raportu bieżącego.

…..czytaj więcej


01/12/2014

  • Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od członka Zarządu Emitenta o jego rezygnacji związanej z koniecznością prowadzenia procesów zarządczych w podmiotach zależnych, których działania operacyjne zlokalizowane są w innych miejscowościach niż siedziba Spółki. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Patrykowi Hołody za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Emitenta.

…..czytaj więcej


28/11/2014

  • INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 28 listopada 2014 roku

…..czytaj więcej


21/11/2014

  • Nabycie Akcji Własnych

Zarząd spółki STARHEDGE S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa organu zarządzającego Emitenta Pana Patryka Hołody, zawiadomienie o dokonanych transakcjach  w wyniku których P. Hołody nabył dnia 18.11.2014 pakiet 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. W wyniku powyższej transakcji Wiceprezes posiada łącznie 12 153 akcji zwykłych na okaziciela STARHEDGE S.A. Akcje zostały nabyte w obrocie regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

…..czytaj więcej


19/11/2014

  • Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd STARHEDGE S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2014r. przyjęta została od Pana Grzegorza Figurskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 17 listopada 2014 roku. Powodem rezygnacji jest przeprowadzana optymalizacja zasobów ludzkich w ramach grupy kapitałowej oraz planowane objęcie funkcji zarządzających w podmiotach zależnych, jak również będących przedmiotem przyszłych akwizycji Emitenta celem dynamicznego rozwoju w nich procesów biznesowych. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Grzegorzowi Figurskiemu za wniesione zaangażowanie oraz osiągnięte wyniki w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie STARHEDGE.

…..czytaj więcej