PL   EN

Raport bieżący nr 9/2016

Data publikacji: 2016-01-14

STARHEDGE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 (“Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

1. Raport roczny za rok 2015 – w dniu 21 marca 2016 roku;

2. Raport za I kwartał 2016 roku – w dniu 16 maja 2016 roku;

3. Raport półroczny za 2016 rok- w dniu 31 sierpnia 2016 roku;

4. Raport za III kwartał 2016 roku – do dnia 14 listopada 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje o:

• rezygnacji publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

• rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim;

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.