PL   EN

Raport bieżący nr 44/2015

Data publikacji: 2015-07-24

STARHEDGE SA – korekta raportu bieżącego nr 37/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Starhedge S.A (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 37/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Starhedge S.A. w graniach kapitału docelowego Spółki) informuje, iż wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w graniach kapitału docelowego o kwotę 2.050.560,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt), tj. z kwoty 8.045.860,32 zł (osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) do kwoty 10.096.420,32 zł (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i trzydzieści dwa grosze) został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy w dniu 3 lipca 2015 roku.