PL   EN

Raport bieżący nr 42/2015

Data publikacji: 2015-07-17

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 15 lipca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło w dniu 15 lipca 2015 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 30 lipca 2015 roku do godziny 12:00.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w takim zakresie i Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, którego wznowienie nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1 (XVII piętro).

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

zalacznik_do_raportu_w_sprawie_podjetych_uchwal