PL   EN

Raport bieżący: nr 26/2015

Data publikacji: 2015-06-23

Temat: Potwierdzenie od spółki zależnej wyników sprzedaży całości powierzchni w inwestycji deweloperskiej w Sofii wraz informacją o dalszym zaangażowaniu STARHEDGE S.A. w działalność w sektorze nieruchomościowym w Bułgarii.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu potwierdzenia sprzedaży przez spółkę celową zawiązaną na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji (w której Emitent posiada 50% udziałów) KIS INVEST 1 z siedzibą w Sofii, 100 procent wszystkich powierzchni w obiekcie mieszkalnym – apartamentowcu o powierzchni 5000 m2. Niniejszy raport jest publikowany w nawiązaniu do raportów bieżących z dnia 20 marca 2015 roku oraz 29 kwietnia 2014 roku oraz pozostałych publikowanych informacji w raportach okresowych Emitenta, z treści których wynikały prognozy co do terminów realizacji i zakończenia inwestycji w tym jej rozliczenia w 2015 roku. W związku z powyższym oraz w wyniku spełnienia się założeń co do wybudowania i znalezienia nabywców na całość powierzchni w inwestycji, Zarząd podtrzymuje chęć realizacji kolejnych projektów deweloperskich zarówno na terenie Bułgarii jak i innych krajów Unii Europejskiej poprzez pozyskanie nowych lokalizacji, dostrzegając w tym sektorze duży potencjał w najbliższych latach.

Ponadto zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Zarządu doszło do potwierdzenia dalszego zapotrzebowania na bułgarskim rynku nieruchomości na wytwarzane przez Emitenta obiekty o dotychczas realizowanych parametrach cenowych i architektonicznych, a nawet wyższych, co poskutkowało przejęciem następnych projektów o łącznej powierzchni znacznie przekraczającej wcześniejsze zakładane 10.000 m2. Przekazanie powyższych informacji zostało uznane za konieczne w związku z zainteresowaniem akcjonariuszy postępami realizacji projektów prowadzonych przez Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że na stronie internetowej Spółki znajdują się zdjęcia realizowanych inwestycji deweloperskich w Sofii, a informacje i materiały związane z kolejnymi projektami znajdują się na stronie internetowej podmiotu będącego przedmiotem zrealizowanej akwizycji, o statusie, której Spółka poinformuje na bieżąco w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.