PL   EN

Raport bieżący nr 36/2015

Data publikacji: 2015-07-07

Oświadczenie Zarządu Starhedge S.A. dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytania związane ze spadkiem kursu akcji oraz odnoszącą się do tego bieżącą sytuacją Spółki.

Zarząd Starhedge S.A. (“Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w odpowiedzi na otrzymane zapytania akcjonariuszy Spółki oraz pozostałych uczestników rynku kapitałowego stosowne oświadczenie znajdujące się w załączeniu do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd podkreśla, że sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i odpowiada wszystkim dotychczas opublikowanym informacjom a obecnie nie występują żadne nieujawnione zdarzenia czy zagrożenia mogące skutkować pogorszeniem tej sytuacji. Szczegółowe wyjaśnia znajdują się w załączonym “Oświadczeniu Zarządu z dnia 7 lipca 2015 roku”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe

Oswiadczenie_Zarzadu_STARHEDGE_SA_ws.spadku_kursu_&44__zmian_w_Spolce_oraz_biezacej