PL   EN

Raport bieżący: nr 27/2015

Data publikacji: 2015-06-23

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji.

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. (22 czerwca 2015 roku) przyjęta została od Pani Agaty Izert-Borek rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 22 czerwca 2015 roku.

Rezygnacja Pani Agaty Izert-Borek z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta spowodowana jest usankcjonowaniem się postanowień zawartych Umów dotyczących nabycia udziałów w holdingu KIS INVEST OOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria) (dalej: “KIS INVEST”) i koniecznością oddelegowania Pani Agaty Izert-Borek do aktywnej współpracy z tym podmiotem oraz podmiotami zależnymi celem udziału w procesach związanych z prowadzonymi inwestycjami które są/będą realizowane w obszarze projektów deweloperskich wielomieszkaniowych jak i rekreacyjnych na terenie Bułgarii.

Zarząd Starhedge S.A. pragnie przypomnieć, iż Pani Agata Izert-Borek została zaproszona do współpracy z Emitentem ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzenia szeregu transakcji na rynku nieruchomości na rynku polskim i zagranicznym.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Agacie Izert-Borek za wniesione zaangażowanie oraz osiągnięte wyniki w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).