PL   EN

Raport bieżący nr 46/2015

Data publikacji: 2015-08-04

STARHEDGE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku.

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z artykułem 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas wznowionych po przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 lipca 2015 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji obecnych na ZWZA:

575 500 sztuk

Liczba wszystkich akcji: 5 587 403 sztuk (z uwzględnieniem emisji akcji serii B – 7 011 403 sztuk)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku:

Family Fund Sp. z o.o. SKA – 558 500 akcji uprawniających do 558 500 głosów, co stanowiło 97,046% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 9,996% ogólnej liczby głosów (z uwzględnieniem emisji akcji serii B – stanowiło 97,046% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 7,966% ogólnej liczby głosów) .