PL   EN

Raport bieżący nr 40/2015

Data publikacji: 2015-07-10

STARHEDGE SA Zawiadomienie w trybie Art., 69 Ustawy o Ofercie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Starhedge S.A. poniżej progu 5 procent.

Zarząd Starhedge S.A. działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu wczorajszym wpłynęło od podmiotu Family Fund Sp. z o.o. S.K.A., dalej zwanym “Akcjonariuszem lub FAMILY” zawiadomienie w trybie Art. 69 ust.1 pkt.2 oraz ust.4 – Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczącego “następczego” zmniejszenia udziału Akcjonariusza poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starhedge S.A. (dalej zwanej również STARHEDGE).

Przekazane zawiadomienie Akcjonariusza zawiera następującą treść:

“Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej FAMILY) zawiadamia zgodnie z Art.69 ust.1 pkt.2 oraz Art.69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439, o zmianie stanu posiadania poniżej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej STARHEDGE). Informujemy, że w wyniku przekazanej w dniu 7 lipca 2015 roku do publicznej wiadomości przez STARHEDGE informacji w zakresie “rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Starhedge S.A.”, nastąpiła z tym samym dniem samoczynna zmiana udziału w głosach FAMILY na Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE.

Przed wyżej opisanym “podwyższeniem kapitału zakładowego STARHEDGE” ilość wszystkich akcji i głosów STARHEDGE wynosiła 5.587.403. Po “rejestracji podwyższenia kapitału STARHEDGE” ilość wszystkich akcji i głosów STARHEDGE wynosi 7.011.403, skutkując tym samym, że udział posiadanych przez FAMILY akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE automatycznie zmniejszył się poniżej progu 5%.

Przed zmianą wysokości kapitału STARHEDGE, FAMILY posiadała 348.500 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji STARHEDGE, uprawniających do 348.500 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE, stanowiących 6,24% (słownie: sześć i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE. Po zmianie wysokości kapitału STARHEDGE, FAMILY posiadała tyle samo tj. 348.500 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset) akcji STARHEDGE, uprawniających do 348.500 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE, stanowiących w podwyższonym kapitale 4,97% (słownie: cztery i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE.

Jednocześnie zawiadamiamy, że obowiązek określenia zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE w okresie 12 miesięcy oraz celu zwiększania tego udziału, nie dotyczy FAMILY jako akcjonariusza posiadającego mniejszy udział niż 5 procent w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.

Ponadto informujemy, że brak jest podmiotów zależnych posiadających akcje STARHEDGE a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z którymi zawarte zostały umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji