PL   EN

Raport bieżący: nr 25/2015

Data publikacji: 2015-06-12

Temat: STARHEDGE S.A. – uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

W związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2015 roku żądania akcjonariusza Family Fund Sp.z o.o. S.K.A. w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku punktów porządku obrad o następującym brzmieniu:
Zarząd STARHEDGE S.A. („Spółka”) na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STARHEDGE S.A. uwzględniający żądanie złożone przez Akcjonariusza:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, składającego się z:
a) Sprawozdania z sytuacji finansowej,
b) Sprawozdania z całkowitych dochodów,
c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych,
e) Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 roku.
11) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2014.
12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
13) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej – 1[……], 2[……], 3[……]
15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej – 1[……], 2[……], 3[……]
16) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień o których mowa w paragrafie 131 Statutu Spółki oraz udzielonych Zarządowi w poprzednich okresach poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia uprawnień w zakresie dookreślenia kapitałów spółki (zakładowego – docelowego)
17) Podjęcie wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał o których mowa pkt.3 powyżej niniejszego porządku obrad
18) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki, formami oraz sposobami jej dokapitalizowania celem realizacji dynamicznego rozwoju działalności i wzrostu wartości w kolejnych latach
19) Wolne głosy i wnioski.
20) Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad uwzględniającego żądanie złożone przez Akcjonariusza oraz zmienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Moshe Hayman – Członek Zarządu
Agata Izert-Borek – Członek Zarządu