PL   EN

2015 r.

Raport bieżący nr 59/2015 2016-01-06

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 5 stycznia 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (18.30).

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 58/2015 2016-01-06

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 5 stycznia 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (18.00).

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 57/2015 2015-12-29

STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 22 grudnia 2015 roku (godzina 17:30) na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 56/2015 2015-12-29

STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 22 grudnia 2015 roku (godzina 17:00) na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 55/2015 2015-12-23

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 22 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. godz 17.30 oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 54/2015 2015-12-23

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 22 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 53/2015 2015-12-16

STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A. zwołanego na godz. 12.30.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 52/2015 2015-12-16

STARHEDGE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A. zwołanego na godz. 12.00.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 51/2015 2015-12-15

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. zwołanego na 12.30 oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 50/2015 2015-12-15

STARHEDGE SA - Informacja o podjętych uchwałach w dniu 14 grudnia 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. zwołanego na godz. 12.00 oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 49/2015 2015-11-18

STARHEDGE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 48/2015 2015-11-17

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 (dalej: "Emitent"), działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 397 k.s.h Zarząd Emitenta zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku w Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1 (XVII piętro) o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad"

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 47/2015 2015-11-12

STARHEDGE SA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku - przesunięcie terminu.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 46/2015 2015-08-04

STARHEDGE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 45/2015 2015-08-03

STARHEDGE SA - informacja o uchwałach podjętych w dniu 30 lipca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 44/2015 2015-07-24

STARHEDGE SA - korekta raportu bieżącego nr 37/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 43/2015 2015-07-22

STARHEDGE SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 15 lipca 2015 roku.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 42/2015 2015-07-17

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 15 lipca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 41/2015 2015-07-15

STARHEDGE SA Nabycie akcji własnych oraz zmiana łącznego stanu posiadania akcji własnych w ilości przekraczającej ustawowy próg 2% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 40/2015 2015-07-10

STARHEDGE SA Zawiadomienie w trybie Art., 69 Ustawy o Ofercie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Starhedge S.A. poniżej progu 5 procent.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 39/2015 2015-07-08

STARHEDGE S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 czerwca 2015 rokuSTARHEDGE S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 38/2015 2015-07-07

Starhedge S.A. - zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 37/2015 2015-07-07

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Starhedge S.A. w granicach kapitału docelowego Spółki.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 36/2015 2015-07-07

Oświadczenie Zarządu Starhedge S.A. dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytania związane ze spadkiem kursu akcji oraz odnoszącą się do tego bieżącą sytuacją Spółki.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 35/2015 2015-07-02

STARHEDGE SA Nabycia aktywów znaczącej wartości - kolejnego pakietu akcji publicznej spółki deweloperskiej ORCO PROPERTY GROUP z siedzibą w Luxemburgu notowanej na paryskiej i warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 34/2015 2015-07-02

STARHEDGE SA Uchwały podjęte w dniu 30 czerwca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszenie przerwy na obradach Walnego Zgromadzenia do 15 Lipca 2015.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 33/2015 2015-07-01

STARHEDGE S.A. - Nabycia aktywów znaczącej wartości - akcji publicznej spółki deweloperskiej ORCO PROPERTY GROUP z siedzibą w Luxemburgu notowanej na paryskiej i warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 32/2015 2015-07-01

STARHEDGE S.A. - Otrzymanie od spółki zależnej holdingu deweloperskiego w Sofii, w którym Emitent posiada 50 procent udziałów potwierdzenia uzyskania pozwolenia na budowę kolejnego projektu mieszkaniowego

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 31/2015 2015-06-27

STARHEDGE S.A. - Podjęcie przez Zarząd spółki STARHEDGE S.A. uchwał w sprawie emisji warrantów i podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz informacja o zakończeniu subskrypcji.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 30/2015 2015-06-27

STARHEDGE S.A. - Zbycie akcji własnych w ilości przekraczającej ustawowy próg procentowy w kapitale i głosach na WZA Spółki.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr 29/2015 2015-06-26

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu przez fundusz "Star Hedge Capital Ltd" progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starhedge S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący: nr 28/2015 2015-06-23

Temat: Otrzymanie dokumentów skutkujących ostatecznym nabyciem znaczącego pakietu udziałów w holdingu deweloperskim w Sofii.

Czytaj więcej…


Raport bieżący: nr 27/2015 2015-06-23

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji.

Czytaj więcej…


Raport bieżący: nr 26/2015 2015-06-23

Temat: Potwierdzenie od spółki zależnej wyników sprzedaży całości powierzchni w inwestycji deweloperskiej w Sofii wraz informacją o dalszym zaangażowaniu STARHEDGE S.A. w działalność w sektorze nieruchomościowym w Bułgarii.

Czytaj więcej…


Raport bieżący: nr 25/2015 2015-06-12

Temat: STARHEDGE S.A. - uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

Czytaj więcej…


Raport bieżący Nr: 24/2015 2015-06-09

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015

Czytaj więcej…


Raport bieżący Nr: 23/2015 2015-06-08

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2015.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr: 22/2015 2015-06-08

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Starhedge S.A.

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:21/2015 2015-04-10

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 3 kwietnia 2015 roku

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:20/2015 2015-04-04

Temat: Informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad.

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:19/2015 2015-03-23

Temat: Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE SA

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:18/2015 2015-03-23

Temat:Raport okresowy roczny za 2014 R

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:17/2015 2015-03-20

Temat: Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej zbycia i rozliczenia udziałów w Farmach Solarnych i projektach OZE

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:16/2015 2015-03-12

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 6 marca 2015 roku

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:15/2015 2015-03-08

Temat: Informacja o podjętych uchwałach w dniu 06 marca 2015 roku na NWZA oraz ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA.

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:13/2015 2015-03-03

Temat: Nabycie akcji własnych .

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:14/2015 2015-02-28

Temat: powołanie Członka Zarządu

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:12/2015 2015-02-02

Temat: Nabycie akcji własnych .

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:10/2015 2015-01-30

Temat: Nabycie akcji własnych w ilości skutkującej przekroczeniem progu 15 procent kapitału zakładowego .

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:09/2015 2015-01-29

Temat: Nabycie akcji własnych.

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:08/2015 2015-01-28

Temat: FARMY SOLARNE I PROJEKTY OZE - otrzymanie umowy przyrzeczenia zbycia udziałów Spółki GEOTHERM ENERGY EOOD.

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:07/2015 2015-01-28

Temat: Nabycie akcji własnych.

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:06/2015 2015-01-27

Temat: Nabycie akcji własnych

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr:05/2015 2015-01-23

Temat: Nabycie akcji własnych w ilości skutkującej przekroczeniem progu 10 procent kapitału zakładowego STARHEDGE S.A.

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr: 04/2015 2015-01-23

Temat: Zawiadomienie zgodnie z Art.69 par 1ust. 2 Ustawy o ofercie - zmiana poniżej 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA STARHEDGE S.A..

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr: 03/2015 2015-01-19

Temat: Zmiana danych kontaktowych Spółki oraz strony internetowej.

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr: 02/2015 2015-01-19

Temat:Terminy składania raportów okresowych w roku obrotowym 2015.

 

Czytaj więcej…


Raport bieżący nr: 01/2015 2015-01-15

Temat: Zmiana adresu siedziby Spółki Starhedge S.A.

 

Czytaj więcej…