PL   EN

2021 r.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. 2022-01-04

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwanej dalej również: "Emitentem" _ zawiadamia, że w dniu 3 stycznia 2022 roku spółka zależna od Emitenta tj. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe "SURTEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030363 _dalej; "Spółka"_, zwarła przed notariuszem Joanną Solecką prowadzącą Kancelarię Notarialna w Gdyni, przy ulicy Władysława IV nr 49/1 umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach 846, 850, 855 i 856 oraz stanowiących odrębne nieruchomości budynków posadowionych na tych działkach, położonych w Gdyni przy ulicy Bolesława Krzywoustego 8, objętych księgami wieczystymi GD1Y/00024584/9 i GD1Y/00005119/0, za cenę 6.190.000,00 zł _sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Nabywcą wskazanych powyżej praw jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, a nabycia dokonano na cele prowadzonej przez w/w osobę działalności gospodarczej. Nabywca nie jest powiązany kapitało ani osobowo z Emitentem, ani z żadną ze Spółek grupy kapitałowej Starhedge S.A.
Cena sprzedaży została uiszczona ze środków własnych nabywcy przy zawarciu opisanej umowy sprzedaży. Przedmiot sprzedaży został wydany nabywcy po podpisaniu umowy.
Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.

Czytaj więcej…


Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta 2021-12-30

Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _zwanej dalej również: "Emitentem" lub "Spółką_ zawiadamia, że w związku z:
1. podjęciem w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwały na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki zależnej od Emitenta tj. spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z dotychczasowej wysokości w kwocie 100.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł, poprzez utworzenie 40.000 nowych udziałów o wartości nominalnej wynoszącej po 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000 złotych, które miały zostać w całości objęte przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. siedzibą w Łodzi obejmującej wyodrębniony pod względem finansowym, organizacyjnym i funkcjonalnym w istniejącym przedsiębiorstwie tej spółki działającej pod firmą Central Fund of Immovables spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji działalności budowlanej, w tym w szczególności deweloperskiej, instalacyjnej, remontowej oraz budowlano - inwestycyjnej, wraz z inwestycjami budowlanymi w toku przeznaczonymi do sprzedaży/wyprzedaży po ich zakończeniu, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, zwaną dalej "Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa" lub "ZCP",
2.Złożeniem w dniu 30 grudnia 2021 roku przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oświadczenia o objęciu powyższych nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
w dniu 30 grudnia 2021 roku SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w celu pokrycia przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wartości objętych udziałów, o których mowa powyżej.

Wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została oszacowana na dzień 30 grudnia 2021 roku m.in. w oparciu o posiadane operaty szacunkowe na łączną kwotę 221.149.250,00 złotych, a nadwyżka wartości tego wkładu ponad wartość nominalną pokrytych nim 40.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o wartości wynoszącej po 50,00 zł każdy zostanie przekazana w wysokości 219.149.250,00 zł na kapitał zapasowy spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _agio_.
W skład wniesionej do SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w szczególności wchodzą:
1_ prawo użytkowania wieczystego uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00087977/6 nieruchomości oraz własność posadowionego na nieruchomości budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, zwanej dalej "Nieruchomością 1"
2_ prawo użytkowania wieczystego uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00181376/2 nieruchomości oraz prawo własności posadowionego na tej nieruchomości budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, zwaną dalej "Nieruchomością 2";
3_ prawo użytkowania wieczystego uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00081136/7 nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nieruchomości budynków stanowiących odrębne nieruchomości, zwaną dalej łącznie z opisaną w pkt 4_ poniżej "Nieruchomością 3";
4_ prawo własności uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00088391/1 nieruchomości zwanej dalej łącznie z opisaną w pkt 4_ powyżej "Nieruchomością 3";
5_ udział wynoszący 9866/10000 w uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu, zwany dalej łącznie z opisanym w pkt 6_ poniżej "Nieruchomością 4";
6_uregulowany w księdze wieczystej KW LD1M/00150728/9 samodzielny lokal mieszkalny, z którym związany jest udział wynoszący 134/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 stanowiącej zabudowaną działkę gruntu zwany dalej łącznie z opisanym w pkt 5_ powyżej "Nieruchomością 4";
7_ inwestycje deweloperskie prowadzone na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4;
8_ ruchomości, w tym maszyny i pojazdy budowlane, a także urządzenia, narzędzia oraz sprzęt budowlany służące do realizacji działalności budowlanej, w tym w szczególności deweloperskiej, remontowej, instalacyjnej oraz budowlano - inwestycyjnej, szczegółowo wymienione w Załączniku nr 1 do tej umowy;
9_ ruchomości w postaci wyposażenia biura budowy, szczegółowo wymienione w Załączniku nr 2 do uchwały,
10_ materiały, towary i wyroby _także w toku produkcji, półprodukty_ szczegółowo wymienione w Załączniku nr 3 do umowy;
11_ kadrę działu budowlano - dewelopersko - inwestycyjnego;
12_ prawa i obowiązki, w tym zobowiązania wynikające z umów zawartych w związku z działalnością ZCP;
13_ prawa i obowiązki wynikające z gwarancji udzielonych w związku z realizacją budów realizowanych na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4;
14_ środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym w związku z działalnością ZCP;
15_ wszelkie prawa własności intelektualnej związane z działalnością Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa i wykorzystywane w jej działalności w zakresie w jakim przysługują Spółce oraz zobowiązania związane ze ZCP
16_ udzielone pozwolenia związane z prowadzeniem ZCP, w tym w szczególności prawa wynikające z decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę inwestycji prowadzonych na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4:
17_ związane z ZCP wierzytelności, szczegółowo wymienione w Załączniku nr 4 do uchwały;
18_ tajemnice przedsiębiorstwa w zakresie objętym ZCP, w tym know - how, wskazane w umowie, w tym Załączniku nr do Umowy
19_ posiadane dokumenty wchodzące w skład ZCP i związane z nimi prawa do tych dokumentów, w tym w szczególności: dokumentacja pracownicza, dokumenty projektów koncepcyjnych, architektonicznych oraz projektów budowlanych i wykonawczych związanych z realizacją inwestycji na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4, dokumenty umów, dokumenty Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4, jak również wszystkie pozostałe dokumenty i dokumentacja związana z realizacją inwestycji na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4, w tym dzienniki budowy, atesty i karty produktów na wykorzystane do budowy materiały i produkty, decyzje administracyjne wydane w stosunku do Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 lub Nieruchomości 4 oraz pozostałe dokumenty, w tym udzielonych gwarancji;
20_ inne niż wskazane wyżej wierzytelności i prawa przysługujące Spółce działającej pod firmą Central Fund of Immovables Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi powstałe wobec kontrahentów i klientów w związku z prowadzonym ZCP w zakresie objętym przedmiotem wkładu opisanego w uchwale, w tym w szczególności wynikające z umów opisanych w pkt 15_ powyżej, wskazane w Załączniku nr 4 do uchwały;
21_ Posiadane prawa do dysponowania działkami gruntu na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji objętych pozwoleniami na budowę, opisanymi w pkt 16_ powyżej.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.
Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na powyżej wskazanych warunkach oraz zawarcie powyżej opisanej umowy przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpiło w celu pozyskania dla spółki SOLARIS HOUSE sp. z o.o. kompletnego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań pozwalających na samodzielne powadzenie w ramach tej spółki działalności budowlanej, w tym w szczególności deweloperskiej, instalacyjnej, remontowej oraz budowlano - inwestycyjnej, w tym zarówno przy wykorzystaniu nabytych w ramach ZCP inwestycji budowlanych, jak i aktywa, które wcześniej zostało także w tym celu wniesione do spółki.

Czytaj więcej…


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. 2021-12-27

Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: "Emitent"_, działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art. 402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia".

W zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli w dniu 12 stycznia 2022 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail biuro@starhedge.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 7 stycznia 2022 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej na adres email: biuro@starhedge.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.
Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@starhedge.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.
Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika _ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego_.
Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.
Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw.
Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.

Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_28.01.2022_STH

SH_formularz_Pelnomocnictwa2022

ogloszenie_NWZA_28.01.2022

projekty_uchwal_NWZA__STARHEDGE_28.01

Czytaj więcej…


Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. 2021-10-22
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mateusza Kaczmarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pan Mateusz Kaczmarek jako przyczyny rezygnacji wskazał względy osobiste oraz obowiązki zawodowe, które nie pozwalają panu Mateuszowi Kaczmarkowi na pełne zaangażowanie się w pracę Rady Nadzorczej Emitenta.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Mateuszowi Kaczmarkowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

Czytaj więcej…


Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta. 2021-10-12

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _zwaną dalej "Emitentem"_ zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął od swojej spółki zależnej tj. Poznańskiego Przedsiębiorstwa Handlowego "Surtex" Sp. z o.o. _zwanej dalej "Spółką"_, że w dniach 11 i 12 października 2021 roku, Spółka zawarła umowy oraz złożyła oświadczenia o ustanowieniu hipoteki oraz poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. na rzecz banku mającego siedzibę w Polsce, na rzecz którego, jako dłużnik rzeczowy, ustanowiła zabezpieczenie hipoteczne tj. hipotekę umowną łączną do kwoty 164.027.328,00 PLN _słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych_, obciążającą prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń położonych przy ul. Głównej w Poznaniu, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: PO2P/00040771/8, PO2P/00138907/5, PO2P/00100046/6, PO2P/00142582/1, należących do Spółki. Każda z w/w czynności zabezpieczających, tj. zarówno hipoteka umowa łączna, jak i poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. zostało dokonane do kwoty 164.027.328,00 PLN _słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych_.
Ustanowienie powyższego zabezpieczenia zostało dokonane na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce, nie powiązanego kapitałowo ze Spółką, ani Emitentem.
Postanowienia zrealizowanych czynności, nie odbiegają od warunków rynkowych, powszechnie stosowanych do tego typu czynności zawieranych na rynku.

Czytaj więcej…