PL   EN

Raport bieżący nr:19/2015

Data publikacji: 2015-03-23

Temat: Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE SA

 

Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki, podczas publikacji sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku omyłkowo nie załączono opinii i raportu z badania biegłego rewidenta.

W związku z powyższym Emitent załącza omyłkowo niezałączoną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 
GPW – Raport Nr 19

<- wróć