PL   EN

Raport bieżący nr 6/2016

Data publikacji: 2016-01-13

STARHEDGE SA informacja o uchwałach podjętych w dniu 12 stycznia 2016 roku (godzina 17:00) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło w dniu 12 stycznia 2016 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 12 stycznia 2016 roku obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego rozpoczęcie miało miejsce w dniu 14 grudnia 2015 roku (godzina12:00), zostały zakończone w wyniku omówienia wszystkich zagadnień przewidzianych porządkiem obrad.
Ponadto Zarząd informuje o odwołaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. w dniu 12 stycznia 2016 roku ze składu Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Dariusza Roberta Wojdyga, równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. w dniu 12 stycznia 2016 roku powołało nowego członka Rady Nadzorczej Starhedge S.A. w osobie Pana Jacka Janiszewskiego.
Pan Jacek Janiszewski – posiada wykształcenie wyższe (absolwent Wydziału Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy) i tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Od 1985 roku do 1989 roku pracownik Kombinatu PGR Goleniów początkowo na stanowisku zootechnika, a od 1986 roku kierownika. W latach 1989-1990 zastępca dyrektora Kombinatu PGR Wapnica. Od 1990 do 1992 roku dyrektor Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Od 1992 do 1993 roku dyrektor oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie. W dniu 12 lipca 1993 roku został mianowany sekretarzem stanu (Kierownik Resortu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej), którym to resortem kierował do dnia 18 października 1993 roku. W latach 1995-1997 dyrektor ds. osadnictwa w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od 31 października 1997 do 26 marca 1999 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi w rządzie Premiera Jerzego Buzka. W latach 1997-2001 zasiadał w Sejmie III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność.
Pan Jacek Janiszewski jest autorem szeregu publikacji i artykułów, w szczególności z zakresu rolnictwa. Był organizatorem oraz prelegentem na wielu konferencjach branżowych.
Od 2001 roku Pan Jacek Janiszewski prowadzi działalność doradczą. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Założyciel oraz Przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia “Integracja i Współpraca”
Pan Jacek Janiszewski jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Janiszewski, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej (z wyjątkiem wyżej wymienionego sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce działającej pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie) lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zarząd dziękuję odwołanemu Członkowi Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Panu Dariuszowi Robertowi Wojdyga za dotychczasową współpracę.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku §5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwaly_podjete_podczas_WZA_w_dniu_12_01_2016__godzina_17_00_ _1_Zalacznik_Nr_1_do_Uchwaly_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zbycie_przedsiebiorstwa