PL   EN

Raport bieżący nr 33/2015

Data publikacji: 2015-07-01

STARHEDGE S.A. – Nabycia aktywów znaczącej wartości – akcji publicznej spółki deweloperskiej ORCO PROPERTY GROUP z siedzibą w Luxemburgu notowanej na paryskiej i warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zarząd Starhedge S.A. (dalej “Emitent” lub “Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym w wyniku realizacji transakcji doszło do łącznego uzyskania praw własności 350000 akcji spółki deweloperskiej “ORCO PROPERTY GROUP z siedzibą w Luxemburgu” (dalej “Akcje ORCO”). Osiągnięty przez Emitenta łączny stan posiadania dla Akcji ORCO skutkuje, uznaniem transakcji za znaczącą, z uwagi na fakt, że wartość nabytych ze środków własnych Starhedge S.A. Akcji ORCO przekracza 10 proc. aktywów i kapitałów własnych Spółki. Ponadto opisane zdarzenie kapitałowe w ocenie Zarządu jest istotne z punktu widzenia sposobu realizacji w najbliższych okresach przez Emitenta zakładanych celów strategicznych w obszarze budowy wartości Spółki w oparciu o inwestycje deweloperskie realizowane na terenie Europy, a ponadto z uwagi na fakt, że transakcja ma i będzie miała istotny wpływ na osiągnięcia finansowe Starhedge S.A. w bieżącym roku.

Zarząd w ramach uzupełnienia informacji wyjaśnia, że zaangażowanie Spółki w aktywo będące przedmiotem ww. akwizycji może przyczynić się do szybszej realizacji celów inwestycyjnych Emitenta. Co więcej z analizy dokonanej przez władze Emitent wynika, że przyszłe wyniki finansowe mogą w znaczącym stopniu zależeć od rozmiaru zaangażowania w Akcje ORCO, które Zarząd zamierza zwiększać ze względu na pozytywną oceną bieżącej sytuacji oraz wydarzeń w spółce Orco Property Group na przestrzeni ostatniego roku.

Emitent dodatkowo wskazuje, że ekonomicznym celem nabycia Akcji ORCO jest realizacja postanowień przyjętej Strategii Działalności Starhedge S.A. wskazującej na posiadanie aktywów z danego sektora, w którym Emitent prowadzi inwestycje, również w postaci notowanych instrumentów finansowych, w czym upatrywana jest nie tylko możliwość większych zysków w krótszym okresie jak to jest w przypadku standardowej działalności operacyjnej/fundamentalnej ale i dodatkowa dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009, nr 185 poz. 1439 z późn. zm.)