PL   EN

Raport bieżący nr 32/2015

Data publikacji: 2015-07-01

STARHEDGE S.A. – Otrzymanie od spółki zależnej holdingu deweloperskiego w Sofii, w którym Emitent posiada 50 procent udziałów potwierdzenia uzyskania pozwolenia na budowę kolejnego projektu mieszkaniowego

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu potwierdzenia uzyskania pozwolenia na budowę przez spółkę celową “KIS INVEST 2” z siedzibą w Sofii zawiązaną na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji (w której Emitent pośrednio przez KIS INVEST posiada 50% udziałów). W konsekwencji dotychczas zrealizowanych zamierzeń co do sprzedaży całości wybudowanych powierzchni w obiektach mieszkalnych – apartamentowcach budowanych przez holding deweloperski KIS INVEST, kolejna spółka z grupy holdingu rozpoczęła budowę obiektu mieszkalnego o powierzchni w granicach 2000 m2 PUM. Niniejszy raport jest publikowany w nawiązaniu do raportów bieżących z dnia 22 i 23 czerwca 2015 roku oraz 20 marca 2015 roku, a także pozostałych publikowanych informacji w raportach okresowych Emitenta, z treści których wynikały prognozy co do terminów zakończenia oraz realizacji sprzedaży planowanych inwestycji mieszkaniowych, prowadzonych przez spółkę zależną działającą na terenie Bułgarii będącą przedmiotem ostatniej akwizycji Emitenta w wielkości 50 procent udziałów tej spółki będącej holdingiem deweloperskim o nazwie KIS INVEST z siedzibą w Sofii (dalej “KIS INVEST”).

W związku z powyższym Emitent przekazuje ponadto informacje uzyskane od KIS INVEST, z których wynika, że 90 procent powierzchni w opisywanej inwestycji została sprzedana z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż umowy z klientami zawarte wcześniej zawierały warunkowe klauzule skutkujące tym, że z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę przez spółkę celową prowadzącą inwestycję klienci nie mogą się wycofać a wpłacone przez nich zaliczki są bezzwrotne. Ponadto KIS INVEST poinformowało, że żaden z klientów nie zrezygnował, a co więcej, wszyscy zadeklarowali dalsze wpłaty zgodnie z umownymi harmonogramami tytułem pokrycia całości cen mieszkań i tym samym ostatecznego ich nabycia.

W odniesieniu do pozostałych 4 inwestycji znajdujących się w portfelu KIS INVEST, holding przekazał, że oczekuje uzyskania przez co najmniej jeszcze jedną spółkę celową pozwolenia budowę w tym miesiącu. W odniesieniu do pozostałych inwestycji/obiektów informacje w zakresie uzyskiwanych pozwoleń oraz postępów budowy i sprzedaży mieszkań KIS INVEST będzie przekazywało na bieżąco z chwilą gdy dane te będą stanowiły dla holdingu i tym samym dla Emitenta istotną wartość z punktu widzenia cenotwórczości.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, świadczące o pozytywnym rozwoju prowadzonych inwestycji deweloperskich w Sofii, Zarząd Emitenta podtrzymuje chęć realizacji kolejnych projektów deweloperskich zarówno na terenie stolicy Bułgarii jak i innych stolic krajów Unii Europejskiej poprzez pozyskanie inwestycji w nowych lokalizacjach, dostrzegając w tym obszarze duży potencjał zysków w najbliższych latach.

Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami Emitenta w zakresie budowy około 10.000 m2 mieszkań w Sofii, Zarząd informuje, że poprzez akwizycję KIS INVEST doszło znacznego przekroczenia tej wartości tj. o blisko 30 procent. Przekazanie wszystkich powyższych informacji zostało uznane za konieczne w związku faktem ich znaczącej wartości cenotwórczej oraz realizacją wcześniejszych deklaracji Zarządu co do bieżącego przekazywania danych i informacji odzwierciedlających postępy realizowanych inwestycji w tym deweloperskich. Jednocześnie Emitent przypomina, że na stronie internetowej Spółki oraz KIS INVEST znajdują się informacje i materiały związane z realizowanymi projektami mieszkaniowymi.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.