PL   EN

Raport bieżący nr 31/2015

Data publikacji: 2015-06-27

STARHEDGE S.A. – Podjęcie przez Zarząd spółki STARHEDGE S.A. uchwał w sprawie emisji warrantów i podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz informacja o zakończeniu subskrypcji.

Zarząd Starhedge S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, oraz zgodnie z § 13(1) Statutu Spółki, w dniu 25 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uchwałę w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B. Zgodnie z uchwałą w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Spółka wyemitowała 1.424.000 imiennych niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających ich posiadaczy do złożenia zapisów na Akcję Serii B, które zostały wyemitowane przez Spółkę, na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii B. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku doszło do zakończenia subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do zapisu na akcje serii B Spółki.

Z kolei zgodnie z ww. uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony, w granicach kapitału, docelowego określonego w § 13(1) Statutu Spółki, o kwotę 2.050.560 zł, w drodze emisji 1.424.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,44 złotych każda (“Akcje Serii B”) po cenie emisyjnej 3,00 złote za jedną akcję tj. łącznie 4.272.00,00 złotych za wszystkie wyemitowane akcje serii B.

Zarząd Spółki informuje, że za zgodą Rady Nadzorczej, działając w interesie Spółki, dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii B. Objęcie Akcji Serii B nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. Akcje Serii B zostały zaoferowane, nie więcej niż 149 osobom. Celem emisji Akcji Serii B było zapewnienie Spółce w możliwie najkrótszym czasie finansowania niezbędnego do realizacji celów inwestycyjnych Spółki oraz jej dalszych planów rozwoju.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne