PL   EN

Raport bieżący nr 30/2015

Data publikacji: 2015-06-27

STARHEDGE S.A. – Zbycie akcji własnych w ilości przekraczającej ustawowy próg procentowy w kapitale i głosach na WZA Spółki.

Zarząd Starhedge S.A. (dalej również “Spółka”) informuje, że w wyniku działań w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 roku, oraz uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2015 roku, w ramach “zatwierdzonego” pierwszą z wymienionych uchwał i “rozszerzonego” drugą z ww. uchwał “programu skupu akcji własnych”, w dniu 26 czerwca 2015 roku doszło do realizacji transakcji skutkującej zmianą stanu posiadania akcji własnych w związku ze zbyciem 270.000 akcji własnych Spółki po cenie jednostkowej za jedną akcję wynoszącej 3,00 zł. Ponadto Zarząd informuje, że akcje własne Spółki, o których mowa powyżej, w dniu zbycia reprezentowały 4,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że dotychczas posiadana ilość akcji własnych przez Spółkę łącznie z opisanymi powyżej zbytymi akcjami wynosiła 1.116.000, co stanowiło 19,97% kapitału zakładowego Spółki reprezentując tym samym 19,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku zbycia ww. ilości akcji własnych Spółka na dzień dzisiejszy posiada 846.000 akcji własnych stanowiących 15,14% kapitału zakładowego Spółki reprezentujących 15,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu bez praw głosu wynikających ze stosownych przepisów.

Zarząd podkreśla, że realizacja powyższej transakcji nie wyłącza dalszej realizacji programu skupu akcji własnych do ilości określonej ww. Uchwałami Walnego Zgromadzenia, o którego postępach Spółka będzie informować na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami i wytycznymi przyjętej Strategii Inwestycyjnej dążącymi do maksymalizacji zysków i wartości Spółki.

Równolegle w nawiązaniu do treści odnoszących się w opublikowanych Sprawozdaniach Finansowych za poprzednie okresy oraz za 1 kwartał bieżącego roku do dalszego kierunku rozwoju Spółki Zarząd wskazuje, że trwające procesy inwestycyjne również w zakresie realizacji skupu akcji własnych przyniosły pierwsze zapowiadane efekty z uwagi na fakt, że średnia cena nabycia jednej akcji własnej wyniosła 2,78 złotych, zatem zbycie akcji po cenie 3,00 zł oznacza zysk na poziomie założonym przez Strategię Inwestycyjną Starhedge określającą minimalny poziom zysku na inwestycjach w skali roku w wysokości 8 procent.

Podstawa prawna

Niniejszy raport przekazano do publicznej wiadomości zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).