PL   EN

Raport bieżący nr 2/2016

Data publikacji: 2016-01-06

STARHEDGE SA Informacja o podjętych uchwałach w dniu 5 stycznia 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (18.30).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spólki informuje , że omyłkowo nadano raportowi Informacja o podjętych uchwałach w dniu 5 stycznia 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia (18.00). koleny numer za rok 2015. Spółka powinna nadać raportowi nr 2 w 2016 Treść raportu pozostaje bez zmian.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po przerwie ogłoszonej w dniu 22 grudnia 2015 podjęło w dniu 5 stycznia 2016 roku uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnik Akcjonariusza zgłosił wniosek o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 12 stycznia 2016 roku do godziny 18:00.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w takim zakresie i Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, którego wznowienie nastąpi w zawnioskowanym terminie w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1 (XVII piętro).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tresc_uchwal_podjetych_przez_NWZA____STARHEDGE_S.A.____5_stycznia_2016_roku_-2