PL   EN

Raport bieżący 25/2017

Data publikacji: 2017-09-27

Emisja weksla inwestycyjnego przez Starhedge S.A.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: “Emitent”, “Starhedge lub “Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 września 2017 roku wyemitował

i wydał Inwestorowi weksel własny na sumę wynoszącą 9.200.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych). Datę płatności weksla ustalono na dzień 27 września 2019 roku przy czym za porozumieniem obu Stron zawartym w formie pisemnego aneksu do Umowy, termin wykupu “Weksla”, może zostać przesunięty, w tym skrócony. “Weksel Inwestycyjny” zawiera ponadto klauzulę bez protestu. Inwestor w ramach Umowy nabędzie wyemitowany przez Emitenta “Weksel Inwestycyjny” za kwotę wynoszącą 8.700.000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych). Kwota za jaką będzie nabyty “Weksel” zostanie zapłacona przez Inwestora w terminie najpóźniej do dnia 28 września 2017 roku. W przypadku opóźnienia Emitenta w wykupie “Weksla” Inwestorowi przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej liczone za każdy dzień opóźnienia. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR