PL   EN

Skonsolidowany raport półroczny

Data publikacji: 2020-09-29

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze/ 2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody łącznie całkowite 16 665,03 20 466 3 752,33 4 773
II. Przychody ze sprzedaży 16 204,04 20 066 3 648,53 4 680
III. Koszty działalności operacyjnej _14 187,05_ _18 502_ _3 194,38_ _4 315_
IV. Amortyzacja _443,16_ _163_ _99,78_ _38_
V. Zysk _strata_ na sprzedaży 2 016,99 1 564 454,15 365
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 184,98 1 372 491,97 320
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 779,46 1 118 400,67 261
VIII. Zysk _strata_ netto 1 746,06 1 105 393,15 258
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 087,08 8 057 469,93 1 879
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 118,41 _5 413_ 476,99 _1 262_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _2 794,13_ _5 520_ _629,13_ _1 287_
XII. Aktywa trwałe 32 361,38 32 361 7 246,17 7 599
XIII. Aktywa obrotowe 41 297,37 39 899 9 247,06 9 369
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe 165 39
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 160,95 163 36,04 38
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 131,09 748 477,18 176
XVII. Kapitał własny 50 883,90 49 295 11 393,62 11 576
XVIII. 9 173,37 11 319 2 054,05 2 658
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 13 601,47 11 647 3 045,56 2 735
XX. Rezerwy długoterminowe 1 996,96 1 997 447,15 469
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,76 0,73 0,17 0,17
XXII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ 0,03 0,84 0,01 0,04
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy* 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,466 zł / EURO na 30
czerwca 2020 roku,  4,2585 zł / EURO na 31 grudnia 2019 roku_,
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,4413 zł / EURO za 6 miesięcy 2020
roku i 4,2880 zł / EURO za 6 miesięcy 2019 roku_.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

STARHEDGE_SA_-_SZ_GK_za_1P2020_PUBLIKACJA_
SSF__GK_STARHEDGE_II_kwartal_2020__PUBLIKACJA
Raport_z_srodrocznego_przegladu_ssf_KPW_Audyt 
Raport_z_srodrocznego_przegladu_sf_KPW_Audyt