PL   EN

2021 r.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta 2021-04-28

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 27 kwietnia 2021 r. w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Rumowicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji jako przyczynę rezygnacji wskazano powody osobiste.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Marcinowi Rumowiczowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

Czytaj więcej…


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. 2021-01-28
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Npodstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _zwanego dalej "Rozporządzeniem"_ Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. _zwanej dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 16 kwietnia 2021 roku;
- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 - 16 kwietnia 2021 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

- za I kwartał 2021 - 28 maja 2021 roku;
- za III kwartał 2021 - 26 listopada 2021 roku;

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:

- 17 września 2021 roku.

Ponadto Emitent informuje, że:
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020, oraz za II kwartał roku obrotowego 2021
• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej.

Podstawa prawna:
- par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czytaj więcej…


Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2020-11-20
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody łącznie całkowite 24 601 906,54 32 225 890,72 5 538 419,72 7 479 434,32
II. Przychody ze sprzedaży 24 047 849,85 30 910 738,57 5 413 689,61 7 174 195,46
III. Koszty działalności operacyjnej _21 196 064,75_ _27 297 365,24_ _4 771 691,28_ _6 335 553,37_
IV. Amortyzacja _699 790,73_ _243 836,00_ _157 537,98_ _56 592,86_
V. Zysk _strata_ na sprzedaży 2 851 785,10 3 613 373,33 641 998,33 838 642,09
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 3 051 291,06 3 170 023,18 686 911,42 735 743,21
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 490 724,66 2 633 091,76 560 715,84 611 124,67
VIII. Zysk _strata_ netto 2 432 652,66 2 613 125,76 547 642,58 606 490,68
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 258 841,39 12 214 594,97 283 392,34 2 834 933,61
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 080 008,60 _8 599 247,36_ 468 254,79 _1 995 833,30_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _1 873 655,75_ _6 867 863,17_ _421 800,32_ _1 593 989,50_
XII. Aktywa trwałe 32 810 979,16 32 361 382,96 7 248 161,87 7 599 244,56
XIII. Aktywa obrotowe 43 657 087,59 39 899 215,54 9 644 138,82 9 369 312,09
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe - 164 760,70 - 38 689,84
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 160 951,45 162 647,07 35 555,24 38 193,51
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 164 065,29 747 628,05 478 056,31 175 561,36
XVII. Kapitał własny 51 511 474,60 49 295 085,88 11 379 224,75 11 575 692,35
XVIII. 10 615 440,49 11 318 937,16 2 345 020,87 2 657 963,40
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 14 341 151,66 11 646 575,45 3 168 055,06 2 734 900,89
XX. Rezerwy długoterminowe 1 996 962,00 1 996 962,00 441 142,09 468 935,54
XXI. Rezerwy krótkoterminowe - - - -
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,59 0,56 0,13 0,13
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ 0,01 0,01 0,00 0,00
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy* 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
XXV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000

Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,3736 zł / EURO na 30
września 2020 roku,  4,2585
zł / EURO na 31 grudnia 2019 roku_, poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,3086 zł /
EURO za 9 miesięcy 2020 roku i 4,3018 zł / EURO za 9 miesięcy 2019 roku_.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

SSF__GK_STARHEDGE_III_kwartal_2020

Czytaj więcej…


Skonsolidowany raport półroczny 2020-09-29
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze/ 2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody łącznie całkowite 16 665,03 20 466 3 752,33 4 773
II. Przychody ze sprzedaży 16 204,04 20 066 3 648,53 4 680
III. Koszty działalności operacyjnej _14 187,05_ _18 502_ _3 194,38_ _4 315_
IV. Amortyzacja _443,16_ _163_ _99,78_ _38_
V. Zysk _strata_ na sprzedaży 2 016,99 1 564 454,15 365
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 184,98 1 372 491,97 320
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 779,46 1 118 400,67 261
VIII. Zysk _strata_ netto 1 746,06 1 105 393,15 258
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 087,08 8 057 469,93 1 879
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 118,41 _5 413_ 476,99 _1 262_
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _2 794,13_ _5 520_ _629,13_ _1 287_
XII. Aktywa trwałe 32 361,38 32 361 7 246,17 7 599
XIII. Aktywa obrotowe 41 297,37 39 899 9 247,06 9 369
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe - 165 - 39
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 160,95 163 36,04 38
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 131,09 748 477,18 176
XVII. Kapitał własny 50 883,90 49 295 11 393,62 11 576
XVIII. 9 173,37 11 319 2 054,05 2 658
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 13 601,47 11 647 3 045,56 2 735
XX. Rezerwy długoterminowe 1 996,96 1 997 447,15 469
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy _w zł._ 0,76 0,73 0,17 0,17
XXII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł._ 0,03 0,84 0,01 0,04
XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy* 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 88 000 000 88 000 000 88 000 000 88 000 000
Wybrane dane
finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski _odpowiednio 4,466 zł / EURO na 30
czerwca 2020 roku,  4,2585 zł / EURO na 31 grudnia 2019 roku_,
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego _odpowiednio 4,4413 zł / EURO za 6 miesięcy 2020
roku i 4,2880 zł / EURO za 6 miesięcy 2019 roku_.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

STARHEDGE_SA_-_SZ_GK_za_1P2020_PUBLIKACJA_
SSF__GK_STARHEDGE_II_kwartal_2020__PUBLIKACJA
Raport_z_srodrocznego_przegladu_ssf_KPW_Audyt 
Raport_z_srodrocznego_przegladu_sf_KPW_Audyt 

Czytaj więcej…


Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji. 2020-09-01

Zarząd STARHEDGE S.A. _dalej: "Emitent" Spółka"_ działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm._ wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje STARHEDGE S.A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych _KDPW_.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łączyny 5, 02-820 Katowice, w dniach roboczych _od poniedziałku do piątku_ w godzinach od 9:30 do 16:30. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://starhedge.pl/pl/dematerializacja-akcji/

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Czytaj więcej…