PL   EN

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

Data publikacji: 2020-09-01

Zarząd STARHEDGE S.A. _dalej: “Emitent” Spółka”_ działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm._ wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje STARHEDGE S.A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych _KDPW_.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łączyny 5, 02-820 Katowice, w dniach roboczych _od poniedziałku do piątku_ w godzinach od 9:30 do 16:30. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://starhedge.pl/pl/dematerializacja-akcji/

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.